Logo Muzeum

Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW WSTĘPU
DO MUZEUM PAPIERNICTWA W DUSZNIKACH-ZDROJU

 §1

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych zwrotów:

 1. Muzeum – Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju z siedzibą w Dusznikach-Zdroju 57-340, przy ul. Kłodzkiej 42, zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIK: 3/1999, NIP: 8830005657, REGON: 890519046
 2. System – system internetowej rezerwacji i zakupu Biletów dostępny pod adresem internetowym: https://bilety.muzeumpapiernictwa.pl/
 3. Operator płatności – usługa płatności elektronicznej świadczona przez wskazanego przez Muzeum operatora
 4. Strona internetowa – strona internetowa Muzeum dostępna w sieci Internet pod adresem: https://muzeumpapiernictwa.pl/
 5. Użytkownik – osoba dokonująca rezerwacji lub/i zakupu Biletów w Systemie.
 6. Kasa – oznaczone miejsce w Muzeum, gdzie można dokonać zakupu Biletów.
 7. Zwiedzający – osoba przebywająca na terenie Muzeum, która nabyła Bilet wstępu uprawniający do skorzystania z oferty Muzeum.
 8. Rejestracja – utworzenie przez Użytkownika konta w Systemie.
 9. Bilet – dowód zakupu określający prawo wstępu w określony dzień o określonej godzinie, na wybraną usługę z oferty Muzeum.
 10. Klient indywidualny – Użytkownik uprawniony do zakupu biletów dla maksymalnie 9 osób.
 11. Grupa – Użytkownik uprawniony do rezerwacji lub/i zakupu biletów dla 10 lub więcej osób.
 12. Cennik biletów – określa obowiązujące ceny Biletów, zasady nabycia Biletów i prawa do ulg; dostępny jest w Kasie Muzeum oraz na Stronie internetowej.

 §2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów przez Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju z siedzibą w Dusznikach-Zdroju 57-340, przy ul. Kłodzkiej 42, zarejestrowanego w Rejestrze Instytucji Kultury pod numerem RIK: 3/1999, NIP: 8830005657, REGON: 890519046
 2. Korzystanie z oferty Muzeum jest odpłatne, o ile w opisie usługi nie zaznaczono inaczej.
 3. Rezerwacja i zakup biletów jest możliwa pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Przystępując do korzystania z Systemu, Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Regulaminu Zwiedzania Muzeum Papiernictwa dostępnego na Stronie internetowej po linkiem: https://muzeumpapiernictwa.pl/regulamin-zwiedzania-muzeum-papiernictwa/ i akceptuje ich warunki.
 5. Cennik Biletów oraz dostępnej oferty Muzeum znajduje się w Kasie oraz na Stronie internetowej.
 6. Zakupu Biletów można dokonać w Kasie lub on-line za pośrednictwem Systemu.
 7. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz aktualizacji postanowień regulaminu w każdym czasie, przy czym informacja o zmianie jego treści wraz z jego zaktualizowana wersją każdorazowo będzie zamieszczana na Stronie internetowej Muzeum.
 8. Muzeum zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyny.
 9. Muzeum zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji sprzedanych usług na skutek ograniczeń zewnętrznych, które pomimo najwyższej staranności działania Muzeum uniemożliwiają prowadzenie działalności statutowej, w tym świadczenie oferty kulturalnej będącej przedmiotem sprzedaży.

 §3

Sprzedaż biletów – zasady ogólne

 1. Bilety sprzedawane są:
  1. w kasie Muzeum w dniach i godzinach otwarcia Muzeum,
  2. on-line za pośrednictwem Systemu udostępnionego pod adresem: https://bilety.muzeumpapiernictwa.pl/
 2. Zakupiony bilet należy okazać pracownikowi obsługi muzealnej na każde jego wezwanie.
 3. Sprzedaż biletów w Kasie Muzeum obsługiwana jest poprzez płatności gotówkowe w walucie PLN oraz bezgotówkowe: karty płatnicze, BLIK.
 4. Bilet zakupiony w Kasie wydany zostaje w formie papierowej.
 5. Sprzedaż biletów on-line dokonuje się poprzez wypełnienie formularza oraz wykonanie czynności wskazanych w instrukcji zakupu. Muzeum zwraca uwagę na obowiązek dokładnego i kompletnego wypełnienia formularza przez Użytkownika. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w procesie zakupu może uniemożliwić skuteczne nabycie biletu. Podanie błędnych danych uniemożliwi dokonanie zakupu.
 6. Użytkownik przystępujący do zakupu biletów on-line wszczyna procedurę zakupu poprzez umieszczenie wybranej usługi w koszyku Systemu. Brak zapłaty w ciągu 30 minut od wszczęcia procedury zakupu powoduje automatyczne anulowanie usług.
 7. Muzeum nie odpowiada za niedostarczenie biletu w przypadku podania przez Użytkownika błędnego adresu e-mail, jak również w przypadku zatrzymania wiadomości przez system antyspamowy systemu pocztowego Użytkownika.
 8. Sprzedaż biletów on-line obsługiwana jest poprzez płatności bezgotówkowe za pośrednictwem Operatorów płatności wskazanych przez Muzeum.
 9. Muzeum wystawia faktury na życzenie Kupującego, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania w trakcie składania zamówienia oraz podaniu pełnych i poprawnych danych niezbędnych do jej wystawienia. Faktury wystawiane są po dokonaniu płatności. W przypadku zakupu on-line Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.
 10. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do realizacji zakupu, jak również za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 11. Po opłaceniu zakupu online bilet zostaje przesłany na podany adres e-mail w formie załącznika PDF. Po jego otrzymaniu osoba kupująca dokonuje niezwłocznie weryfikacji poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny.
 12. Kupujący zobowiązany jest do okazania zakupionego biletu w formie elektronicznej (na ekranie urządzenia elektronicznego umożliwiającego odczytanie QR kodu/kodu kreskowego) lub wydrukowanego w formie papierowej.

 §4

Rejestracja Użytkowników

 1. Każdy Użytkownik dokonujący rejestracji w Systemie otrzyma na podany w formularzu adres
  e-mail wiadomość zwrotną zawierającą informację o przyjęciu zgłoszenia i Rejestracji konta w Systemie.
 2. Usunięcie indywidualnego konta oraz danych osobowych Użytkownika z Systemu następuje poprzez przesłanie na adres e-mail: iod@muzpap.pl żądania o usunięciu konta.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do automatycznego usunięcia konta Użytkownika w przypadku niekorzystania z niego przez okres dłuższy niż 1 rok od momentu jego założenia.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych indywidualnego konta Użytkownika osobom trzecim oraz transakcji dokonanych przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Użytkownika w wyniku niezachowania zasad ostrożności przy posługiwaniu się indywidualnym loginem i hasłem do konta.

 §5

Rezerwacja i sprzedaż biletów– zasady szczegółowe

 1. Muzeum nie prowadzi rezerwacji biletów dla Klientów indywidualnych.
 2. Klient indywidualny ma prawo zakupić bilety dla max. 9 osób wg przysługujących mu uprawnień rodzajowych tj. biletu normalnego, ulgowego lub rodzinnego.
 3. Korzystanie z usług Muzeum jako Grupa zorganizowana jest możliwe po dokonaniu uprzedniej rezerwacji i zakupu za pośrednictwem Systemu lub w Kasie Muzeum w godzinach funkcjonowania.
 4. Grupy mają prawo zakupić bilety dla 10 i więcej osób wg przysługujących im uprawnień rodzajowych tj. biletu normalnego lub ulgowego.
 5. Kupujący zobowiązani są do przestrzegania godziny wejścia określonej wybraną usługą wskazaną na bilecie. W przypadku jeśli nie ma określonych na bilecie godzin wejść, bilet ważny jest w godzinach udostępniania obiektu lub trwania poszczególnego wydarzenia/usługi ze wskazaną przez Muzeum ostatnią godziną wejścia przed zamknięciem.
 6. Rodzaje biletów:
 • Bilet normalny – uprawniający do wstępu wg cen podstawowych określonych Cennikiem.
 • Bilet ulgowy – uprawniający do wstępu wg ulg przysługujących młodzieży uczącej się (z legitymacją szkolną/studencką) do 26. roku życia, emerytom i rencistom (na podstawie legitymacji), osobom niepełnosprawnym (na podstawie legitymacji/orzeczenia).
 • Bilet rodzinny jest ulgą przyznaną przez Muzeum Papiernictwa rodzinom z dziećmi, przysługującym max. dwóm osobom dorosłym z dziećmi w wieku od 7 do 18 lat. Przysługuje grupom od 3 do 5 osób.
 • Bilet bezpłatny przysługuje: posiadaczom Karty Polaka, dzieciom do lat 7., opiekunom osób niepełnosprawnych (osoby niepełnosprawne kupują bilet wstępu zgodnie z cennikiem), muzealnikom (na podstawie legitymacji), posiadaczom legitymacji ICOM i ICOMOS

§6

Zwroty

 1. W przypadku braku możliwości realizacji biletów z przyczyn leżących po stornie Muzeum, Kupujący uprawniony jest do zwrotu zakupionych biletów z żądaniem zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zwroty za bilety zakupione on-line dokonywane będą przy użyciu tych samych kanałów płatniczych, którymi nastąpiła płatność lub przelewem na wskazane przez Kupującego konto.
 3. Zwroty za bilety zakupione w Kasie Muzeum dokonywane są wyłącznie w Kasie Muzeum.
 4. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie czy też inny termin wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Bilet uszkodzony (nieczytelny dla urządzeń skanujących) nie podlega zwrotowi.
 5. Zgodnie z treścią art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

§7

Reklamacje

 1. Kupujący może złożyć reklamację dotyczącą zakupu biletów on-line oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie objęte reklamacją.
 2. Reklamację można złożyć e-mailowo na adres: rezerwacje@muzpap.pl
  W reklamacji zamawiający powinien wskazać, czego dotyczy reklamacja, podać numer rezerwacji/zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie przez zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości reklamacyjnej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy programu pocztowego Muzeum.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Potwierdzenie złożenia reklamacji jest wysłane do zwiedzającego drogą elektroniczną. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum informuje zwiedzającego drogą elektroniczną na adres wskazany w reklamacji w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od daty jej wpływu.
 5. Celem rozpatrzenia reklamacji Kupujący na żądanie Muzeum ma obowiązek przedłożenia dowodu realizacji transakcji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

 §8

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, ul. Kłodzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuje się, że:
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO w celu świadczenia usługi sprzedaży biletów online.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne u celu realizacji umowy związanej z zakupem biletu.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe są przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 • Osoba podająca dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadamia Administratora w formie pisemnej.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@muzpap.pl
 • Zgodnie z obowiązującym prawem uzyskane dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Muzeum, np. podwykonawcom, oraz podmiotom obsługującym systemy informatyczne związane ze sprzedażą, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Muzeum wyłącznie i zgodnie z jej poleceniami, oraz organom uprawnionym do otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Osoba podające dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

§9

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w kasie oraz online nie mogą być kopiowane i muszą być okazywane w stanie umożliwiającym ich identyfikację przez system weryfikacji Muzeum.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja i/lub zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w internecie, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu.
 3. Muzeum ma prawo odmówić uznania ważności biletów, których stan uniemożliwia identyfikację transakcji zakupu. Dotyczy to również biletów zagubionych przez Kupującego.
 4. Użytkownik podczas dokonywania rezerwacji biletów i/lub zakupu biletów online zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze niezgodnym z obowiązującymi przepisami.
 5. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasach Muzeum.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Kupujący, który zakupił w kasach Muzeum lub w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem do Muzeum. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do skorzystania z usługi oraz nie podlegają zwrotowi.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz innych właściwych przepisów prawa polskiego.